เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2557  คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)  1.  รศ.นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์ 2  อาจารย์อำพัน  วิมลวัฒนา 3. อาจารย์โกเมธ  นาควรรณกิจ

 ในโอกาสมาเยี่ยมครั้งนี้ ชาวโรงพยาบาลขุนยวมประทับใจ ในคำชื่นชม ว่า ผู้บริหารสูงสุดขององค์มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาตามกระบวนการคุณภาพถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินการคลัง ยังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย(Patient Safety Goal) และสามารถเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ ทำหัตถาการที่ รพช.ระดับเดียวกันทำไม่ได้และคำแนะนำโอกาสพัฒนาที่เราจะนำไปปฎิบัติ ตามหลักการ 3 Pต่อไป ขอขอบพระคุณในความเมตตาที่เสียสละเวลาในการมาเยี่ยมครั้งนี้...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink