เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ

     โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับ คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ

1.  รศ.นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์

2  อาจารย์อำพัน  วิมลวัฒนา

3. อาจารย์โกเมธ  นาควรรณกิจ

 

ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557

ด้วยความยินดียิ่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink