เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลขุนยวม รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อ เครื่องบันทึกสัญญาณชีพสำหรับทารก (16 พ.ย. 2563)

ในนามของคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคโรงพยาบาลขุนยวมขอกราบขอบพระคุณ คุณวิวรรธน์ เกษมอมร ,คุณกันต์ตารัตน์ สิริภัทรคุณ ,คุณศิริจิตต์ ภูมิฤทธิกุล โยว และคุณอรุณศรี มณีวงศ์ พร้อมคณะ ที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์"เครื่องบันทึกสัญญาณชีพสำหรับทารก"เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 151,734.00 บาท
ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านตั้งเจตนาไว้ดีแล้วนั้น ส่งผลให้ท่านมีชีวิตและหน้าที่การงานราบรื่น รุ่งเรือง ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไป ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดีๆจงประสบผลสำเร็จตลอดไปด้วยเทอญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink