เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมขับเคลื่อนสังคมสูงวัย (18 ส.ค. 2563)

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมขับเคลื่อนสังคมสูงวัย เพื่อยกร่างธรรมนูญสุขภาพ ครั้งที่ 3 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน หน่วยงานราชการ อสม. เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกท่าน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink