เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

โครงการตรวจสอบภายใน

วันที่ 21 สิงหาคม  2561 นางอรอนงค์  คำไทย  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พร้อมคณะ ได้มาติดตามโครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำแนะนำที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ โรงพยาบาลขุนยวม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink