เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 สิงหาคม  2561 นางปนัดดา  ทองศรี  คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน


 

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง ได้มาตรวจติดตามโครงการสวัสดิการจ่ายตรงข้าราชการและผู้มีสิทธิโดยการใช้เครื่อง EDC พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติ แก้ไขปัญหาในการทำงาน โรงพยาบาลขุนยวม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink