เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

นิเทศงานและตรวจรารชการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่  3 – 4 พฤษภาคม  2561 เภสัชกรหญิงภัทรา  นวลคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ

มาตรวจราชการเยี่ยม และนิเทศติดตาม งาน ประจำปี 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ให้การต้อนรับ นำเสนอผลงานดำเนินรอบ 6 เดือน...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink