เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

พิธีมอบทุนรักษาพยาบาล ประจำปี 2560

โรงพยาบาลขุนยวม โดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบทุนรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ที่เข้ารับการรักษา ณ อาคารทรงสร้าง ประจำปี 2560 จำนวน 19 ทุนๆละ 5,000.- บาท

และเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช จำนวน 6 ทุนลๆ 5,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000.- บาท มอบให้แก่พระสงฆ์อาพาธ จำนวน 1 รูป ผู้ป่วยจำนวน 24 คน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นวันทำบุญโรงพยาบาลประจำปี...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink