เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

พิธีรับมอบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้ทำพิธีมอบทุนดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ใน รพ.ทรงสร้าง จำนวน 17 แห่งใน 15 จังหวัด ทุนปี 2560 จำนวน 19 ทุนๆละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 95,000.- /ทุนปี 2561 จำนวน 19 ทุนๆละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 95,000.- /และทุนเพิ่มเติมอีก จำนวน 59,800.- บาท ..

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink