เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการปี ๒๕๖

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม

เรื่อง อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลขุนยวม พ.ศ.๒๕๖๐

 

                 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีกำหนดอัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

โดยเฉพาะหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ในการ

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงอัตราค่า

บริการของหน่วยบริการขึ้นในปี ๒๕๖๐ และให้หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๒๘.๑๒/ว ๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

                ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม

๒๕๖๐ เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม ๒๕๖๐ ISBN :

๙๗๘-๖๑๖-๑๑-๓๓๗๐-๒ แบ่งเป็น ๑๑ หมวด ดังนี้

 

หมวดที่ ๑ ค่ายาและบริการเภสัชกรรม

หมวดที่ ๒ ค่าบริการทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

หมวดที่ ๓ ค่าบริการทางรังสีวิทยา

หมวดที่ ๔ ค่าบริการตรวจรักษาทั่วไป

หมวดที่ ๕ ค่าบริการตรวจรักษาโดยวิธีการพิเศษต่างๆ

หมวดที่ ๖ ค่าบริการทันตกรรม

หมวดที่ ๗ ค่าบริการทางวิสัญญี

หมวดที่ ๘ ค่าบริการศัลยกรรม

หมวดที่ ๙ ค่าบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หมวดที่ ๑๐ ค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู

หมวดที่ ๑๑ ค่าบริการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

นายวีระพงษ์ วนากาญจน์ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

 

** อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ >> ดาวน์โหลด <<

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink