เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

พิธีลงนาม กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่กับโรงพยาบาลขุนยวม โครงการ จีจีพี

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์เพื่อประชาชน

ในพื้นที่ทุรกันดารอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์[Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)] เป็นมูลค่า 2,797,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีลงนามในความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนดังกล่าวระหว่า นายฮิซาโอะ โฮริโคะชิ กงสุล รักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายแพทย์วีระพงษ์ วนากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

 

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2559 ภายใน “งานสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม” ณ อาคารอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีมติให้การสนับสนุนด้านงบประมาณตามคำร้องขอของโรงพยาบาลขุนยวมในการจัดซื้อรถพยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อ เครื่องทำฟันเคลื่อนที่ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ และเครื่องวัด SpO2 ซึ่งครุภัณฑ์ทั้ง 4 รายการนี้ ทางโรงพยาบาลมีความขาดแคลนอย่างมากเป็นพิเศษ รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและการบริการทางการแพทย์ในอำเภอขุนยวมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink