เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวม

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวม

ในพระสังฆราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ณ โรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**********************

            โรงพยาบาลขุนยวม เป็นโรงพยาบาลในพระสังฆราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคารทรงสร้างของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ชื่อว่า “ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๒ โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เพื่อถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติส.สเทโว) วัดสุทัศน์เทพวราราม สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

            ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ที่พักรักษาตัว ณ อาคารทรงสร้างมาโดยตลอด และได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการดูแลผู้ป่วยในระยะเวลาต่อไป รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารทรงสร้าง จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับให้บริการผู้ป่วยให้เพียงพอ

            โรงพยาบาลขุนยวม จึงได้จัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานกรรมการ และเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่ปรึกษา  เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามความประสงค์ของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

            วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

(๑)    เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลขุนยวม อันเป็นโรงพยาบาลในพระสังฆราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(๒)    เพื่อบูรณะ ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ ของโรงพยาบาลขุนยวม ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย

(๓)   เพื่อจัดหายาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลขุนยวม

(๔)   เพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลขุนยวม

(๕)   เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณอันสูงส่งของสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์  

            เพื่อให้กองทุนฯ มีความมั่นคง ยั่งยืน เกิดผลประโยชน์นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยยากไร้ การดูแลอาคารไม่ให้ทรุดโทรม และอื่นๆ  เป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้เจ็บป่วย ที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลในอาคารที่ทรงสร้าง  คณะกรรมการกองทุนฯ  เห็นชอบให้มีการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุน

 

ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวมฯ  ในวันพุธ ที่  21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ตามกำหนดการ ดังนี้

 

วันพุธ ที่  21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ตรงกับ แรม 5 ค่ำเดือน 10 ปีวอก

เวลา 13.00 น. คณะศรัทธา ผู้ใจบุญ พร้อมกันที่ สนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลขุนยวม

     อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลา 13.30 น. ประกอบพิธีทางศาสนา /ถวายองค์ผ้าป่า

เวลา 15.00 น. เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารว่าง

 

ร่วมบริจาคผ่าน ธนาคารกรุงไทยสาขาขุนยวม

ชื่อบัญชี"กองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม" 

เลขที่บัญชี 529 - 0 - 13747 – 5

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้งปวงในสากลโลก รวมทั้งอานิสงส์จากการที่ท่านได้ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

 

จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ขอให้สำเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกประการเทอญ...

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink