เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

Re -Accredit 27-28 June2016

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสามท่าน จาก สรพ.ที่เมตตาชาวโรงพยาบาลขุนยวม มาเยี่ยมให้ความรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ทำงานมีความสุข

โดยหลักการทำงานหน่วยงานย่อย ทีมนำ ใช้หลัก 3 P ส่วนบทบาททีมนำ 1.กำหนดนโยบายในเรื่องทีมรับผิดชอบ เสนอ ผอ.ลงนาม 2. วางแผนกำหนดแนวทางปฎิบัติ 3. สื่อสารลงสู่ระดับปฏิบัติการ 4. ติดตาม ประเมินผล วางแผนพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink