เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ภญ.ภัทรา นวลคำ รองนพ.สสจ.มส. นิเทศงานไข้เลือดออก

วันที่ 15  มิถุนายน  2559  เภสัชหญิงภัทรา  นวลคำ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ

มานิเทศ ติดตามงานควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอขุนยวม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink