เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 2 ก.พ. 2559 นายแพทย์รัฐวุฒิ  สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และนายแพทย์ธำรง  สมบูรณ์ตนนท์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 1

มาเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการทำงาน...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink