เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม (ยูนิตทำฟัน) ครั้งที่2 (8 ส.ค. 2557)

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม (ยูนิตทำฟัน) ครั้งที่ 2
สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางตอง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

...........................................................................................

      ด้วยทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์กทันตกรรม (ยูนิตทำฟัน) สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางตอง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 2 รายการ ดังนี้คือ

1. ยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม         จำนวน 1 เครื่อง
2. ยูนิตทำฟัน สำหรับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางตอง       จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะ แนบท้ายประกาศสอบราคานี้
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.    เป็นผู้ มีอาชีพขายที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.
    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับจังหวัด
3.
    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้   สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.
    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

       กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่  26 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ เวลา ตั้งแต่ 08.30 น.  16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม และสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ โดยถือวันเวลาที่รับจากไปรษณีย์เป็นวันเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  27 สิงหาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

       ผู้สนใจติอต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  053-691098 ต่อ 159 และ 053-691459 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2557

<<<< ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>>

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink