เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ) (1 ส.ค. 2557)

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ
สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

...........................................................................................

      ด้วยทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ) สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 1 รายการ ดังนี้

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.    เป็นผู้ มีอาชีพขายที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.
    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับจังหวัด
3.
    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้  
     มีคำสั่งให้
   สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.
    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศสอบราคา 
     หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

      กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่  14 สิงหาคม 2557  ในวันและเวลาราชการ เวลา ตั้งแต่ 08.30 น.  16.30 น. ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม และสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ โดยถือวันเวลาที่รับจากไปรษณีย์เป็นวันเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  15 สิงหาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติอต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-691098 ต่อ 159 และ 053-691459 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557

 

<<<< ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>>

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink