เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาการก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 แห่ง(4 ก.ค.2557)

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาการก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง จำนวน 1 แห่ง 
สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

...........................................................................................

      ด้วยทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้าง ห้องน้ำชาย - หญิง จำนวน 1 แห่ง ที่โรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 321,200.-บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.    เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.
    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.
    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้
     มีคำสั่งให้
   สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.
    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศสอบราคา 
     หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ที่โรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่หรือไปดูเองนอกจากกำหนดไว้ข้างต้น จะถือว่าได้รับคำชี้แจ้งรายละเอียดสถานที่ก่อสร้างแล้ว จะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกสิทธิใดๆในภายหลังมิได้ทั้งสิ้น

      กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่  21 กรกฎาคม 2557  ในวันและเวลาราชการ เวลา ตั้งแต่ 08.30 น.  16.30 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  22 กรกฎาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

      ผู้สนใจติอต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในราคาชุดละ 500-บาท สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  053-691098 ต่อ 161 หรือ 159 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

 

<<<< ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>>

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink