เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

...........................................................................................

      โรงพยาบาลขุนยวม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 716,800.00 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1.       เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ       จำนวน  1  เครื่อง

2.       เครื่องเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุนแบบ ข    จำนวน  1 เตียง

3.       เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง   จำนวน  1  เครื่อง

      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
 
     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://www.khunyuamhealth.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือ  www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5369-1098 ต่อ 161 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ดูรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>>  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink